❮Ebook❯ ➥ Lód ➦ Author Jacek Dukaj – Motyourdrive.co.uk


10 thoughts on “Lód

 1. says:

  Hurra, uda o si DJak tu napisa recenzj dzie a wybitnego, kt rego niemal na pewno do ko ca si nie zrozumia o Ale jednak si przeczyta o i jest si pod jego ogromnym wra eniem Si to chyba najcz ciej powtarzaj ce si s owo w tej ksi ce D Narracja jest niby pierwszoosobowa, ale jednak bezoosobowa g wny bohater Benedykt Gieros awski m wi o sobie si wsta o, si umy o si , co mo e irytowa , ale ja szybko si przyzwyczai am W og le pod wzgl dem j zykowym ta ksi ka to mistrzostwo wiata Opr cz stylizacji na polszczyzn lat 20., mamy te r ne ciekawe neologizmy, mn stwo rusycyzm w, a tak e wtr t w francuskich, angielskich czy nawet niderlandzkich C , obracamy si w ko cu w bardzo kosmopolitycznym towarzystwie Nikola Tesla jest jednym z g wnych bohater w, pojawia si te J zef Pi sudski Ale o co w og le chodzi w tej ca ej historii Ot sam zarys fabularny nie jest szczeg lnie skomplikowany Dukaj wymy li bowiem alternatywny scenariusz dla wiata po katastrofie tunguskiej z 30 czerwca 1908 roku Do tej pory nie wiadomo, co tak w a ciwie wydarzy o si tego dnia na Syberii Pot na ekplozja, kt ra mia a tam miejsce, powali a drzewa w promieniu 40 kilometr w, wybuch s ycha by o w promieniu 1000 kilometr w, a w wielu miastach w Europie wyst pi y bia e noce W powie ci Dukaja w Ziemi hukn meteoryt zbudowany z tungetytu, fikcyjnego materia u o niezwyk ych w a ciwo ciach jego temperatura w wyniku uderzenia obni a si zamiast wzrasta W rezultacie na Syberii zacz y panowa wielkie mrozy, kt re stopniowo rozprzestrzeni y si na ca Rosj , a tak e cz Europy, w tym Warszaw Towarzysz im lute, dziwne formacje lodowe, kt re przemieszczaj si , mro c wszystko po drodze Polski niepodleg ej nie ma s wprawdzie lata 20., ale pierwsza wojna wiatowa w og le nie mia a miejsca, z powodu Lodu w a nie Za to Syberia kwitnie oczywi cie nie w sensie flory, bo wszystko przecie zmro one, lecz gospodarczo, dzi ki tungetytowi, kt re daje zupe nie nowe mo liwo ci przemys owi metalurgicznemu ci gaj tam naukowcy i poszukiwacze fortuny, a w r d nich tak e Benedykt Gieros awski m ody matematyk, hazardzista, dra , cynik, cz owiek, kt ry nie ma adnego szczeg lnego celu w yciu, kt ry twierdzi, e nie istnieje Na polecenie Ministerstwa Zimy udaje si na Syberi , by odnale zes anego tam niegdy ojca, kt ry podobno wcale nie umar , a sta si Ojcem Mrozem i potrafi porozumiewa si z lutymi Ale po co w a ciwie Benedykt ma go odnale Jakie s motywy Ministerstwa Dla mnie odpowiedzi na te pytania wcale nie by y najwa niejsze L d jest bowiem przygodow powie ci drogi Benedykt wyrusza w podr kolej transsyberyjsk , podczas kt rej pozna m.in Tesl , z kt rym si zaprzyja nia, a tak e tajemnicz panne Jelen , w kt rej chc c nie chc c si zakochuje, kilka razy niemal traci ycie, sam pozbawia te ywota paru delikwent w, a zanim w og le dotrze do celu, mija kilkaset stron Przyg d czeka go na miejscu jeszcze wi cej, ci gle kto na niego dybie, a on sam pr buje zrozumie , o co w tym wszystkim chodzi I nieustannie debatuje nad tym, czym jest Historia, przez wielkie H, i jak L d, czy te jego potencjalny brak, na ni wp ywa Nie wiem, jak dzia a m zg pana Dukaja, ale tak z o onej fabu y, gdzie wszystko jednak sk ada si w logiczn ca o , nie wymy li by umys zwyczajny D Serio, ciekawa jestem, jak d ugo pracowa nad tym dzie em i jak sam spami ta co, kto, kiedy, dlaczego i jak To na pewno nie jest lektura dla ka dego Po pierwsze, trzeba by cierpliwym Bardzo Bo i postaci, i w tk w, jest tu co niemiara A po drugie, trzeba by przygotowanym na zderzenie z ogromn erudycj autora, co mo e onie miela Warto jednak spr bowa zmierzy si z t wielk powie ci Dla mnie to absolutny literacki rarytas.


 2. says:

  Si przeczyta o Problem z ocenianiem arcydzie jest taki, e ci ko znale odpowiednie s owa, kt rymi godnie mo na by powie tak pochwali , nie popadaj c jednocze nie w bana , patos i nie powtarzaj c tego, co wielu innych wcze niej o niej pisa o Dlatego ogranicz si tylko do dw ch rzeczy Po pierwsze, rzadko ci s powie ci, kt re ch onie si nie tylko dla tre ci, ale czerpie si niebywa przyjemno z obcowania z form tu ka de s owo jest na swoim miejscu i ka de zdanie jest doskonale przemy lane Nie miem tu nawet udawa , e zrozumia em wszystkie idee, jakie autor w Lodzie forsuje, ale wiele z nich wr cz pora a oryginalno ci i g bi Po drugie, nadal nie mog zrozumie , jak to si sta o, e pisarz tego kalibru nie jest publikowany na wiecie, gdzie m g by mia o mierzy si z wielkimi obecnie nazwiskami, nie tylko tymi z pola fantastyki L d powinien zosta wpisany na list obowi zkowych lektur szkolnych, obok albo w miejsce eromskiego, na przyk ad, bo L d to powie fenomenalna a Dukaj to geniusz Zamarz o


 3. says:

  Mam mieszane uczucia Ksi ka mi si nie podoba a, ale uwa am j za arcydzie o.Zacznijmy od wad albo element w, kt re mi osobi ci przeszkadza y Przede wszystkim, L d jest strasznie, przera aj co d ugi Momentami zab jczo nudny Gdyby autor odpu ci sobie nie zawsze potrzebne pseudofilozoficzne dywagacje Benedykta Gieros awskiego powie straci aby 3 4 obj to ci Do tego ten j zyk Si zrobi o Powiedzia o si , t maczyli.Wiem, e to jest podyktowane dostosowaniem j zyka do reali w i stanu psychicznego bohatera, ale kiedy Benedykt w ko cu m wi Powiedzia em Powt rzy em , to jako tak samo z siebie nachodzi czytelnika pytanie Dopiero teraz Najlepiej czyta t powie przed za ni ciem Tak godzink lub p , a potem cz owiek zasypia nie chc c wiedzie jak si sko czy historia pana Gie Albo czy si Historia w og le zacznie Co nie znaczy, e uwa am L d za ksi k z To Arcydzie o, w kt rym autor bardzo wiarygodnie odwzorowa realia pocz tk w XX wieku, przed I wojn , mimo e akcja powie ci to lata dwudzieste, ale to w a nie w tym momencie wszystko Zamarz o To warstwa historyczna jest ca y czas obecna pomimo fantastycznego motywu lodu, lutych, soplicowa czy mieczy.I oczywi cie filozofia, kt ra jest r wnocze nie najwi ksz zalet i wad ksi ki Podobnie jak irytuj ca posta Benedykta Gieros awskiego, kt ry przez 90 % ksi ki twierdzi, e nie istnieje Co jest na sw j spos b zabawne u bohatera powie ci.Kt r w skr cie mo na nazwa wycieczk po Syberii w wiecie alternatywnym Z mora em, e koniec ko c w nie da si wstrzyma na d ugo biegu dziej w a polityka, ekonomia, historia ostatecznie maj mniejsze znaczenie od mi o ci.


 4. says:

  Podczas czytania Lodu towarzyszy o mi nieodparte wra enie, e pewn cz mnie wyrwano i opisano skrupulatnie na kartach powie ci Podobne do wiadczenia mia am z umi owan przeze mnie Extens Wiecie, Dukaj to dla mnie czysty geniusz Raz, potrafi ople s owami to co , schwyta t g bi wyobra ni Dwa, nadbudowa to pomys ami, o jakich w yciu nie mog abym ni , po czy wszystko w harmonijn ca o s owem, zbudowa uniwersum kompletne i osza amiaj ce w swej niezwyk o ci Nie wiem jak Wy, ale ja sk adam przed Dukajem czo obitne pok ony i pucuj mu lakierki.L d pobudza umys , zmusza wyobra ni do pracy na wysokich obrotach, inspiruje na pot g Tej historii nie wolno i w zasadzie nie da si czyta byle jak, podsypiaj c p nym wieczorem przy nocnej lampce Dukaj nasyca zdania, zmusza do przetrawienia ka dego jednego, wch oni cia sensu ka dego fragmentu My l , e z tego w a nie powodu autor nie otrzymuje tyle uwagi, kt ra, moim zdaniem, nale y mu si jak psu buda Jego ksi ki nie s atwe zar wno w tre ci jak i w formie Zwyczajnie wymagaj A jak oczekiwa , by produkt tego typu przebi si przez ch am szybki i prosty jakim zasypuje nas obecnie rynek Znajomi m wili no, szybko przebrn a przez te tysi c stron O, pardon, ja nie przebrn am , bo to s owo kojarzy si z uko czeniem uci liwego zadania Ujm to w sen spos b na kilka tygodni zanurkowa am w czym niezwyk ym i zajmuj cym, co wros o we mnie I, zdecydowanie, postawi o poprzeczk w swoim gatunku na poziom wy ej.Daj 6 5, o.


 5. says:

  P ki co, opus magnum, dos ownie i w przeno ni, Dukaja.Ksi ka fascynuj ca pod ka dym rodzajem, przede wszystkim poprzez charakterystyczne dla tego autora po czenie element w fantasy, historii alternatywnej i fantastyki naukowej Mimo mamucich rozmiar w i, nie ukrywajmy, lekkiego przegadania, czyta si wietnie.Czym jest L d Powie ci filozoficzn i historiozoficzn Co sprawia, e historia toczy si tak, jak si toczy Czy cz owiek tworzy histori , czy historia tworzy cz owieka Czy jest w tym wy szy sens, czy sami pr bujemy wydarzeniom historycznym ten sens narzuci Gdzie jest miejsce dla Boga czy B g tworzy histori , ujawnia si w historii, a mo e historia to czas bez Boga Czy wydarzenia rozwijaj si w ci le okre lony spos b matematycznie przewidywalny, duh , czy te historia dzieje si dzi ki zbiegom okoliczno ci, przypadkowym wydarzeniom, cudem ocalonym yciom postaci, kt re potem zmieni histori Jaki jest stosunek jednostki do historii czy b d c jej elementem mo e si od niej zdystansowa na tyle, by zobaczy rz dz ce ni prawa a nawet na ni wp ywa Powie ci alternatywn meteor, kt ry 30 czerwca 1908 roku spad w Tungusce zmieni histori Sprowadza na Ziemi nowy pierwiastek, tungetyt, kt ry stanie si podwalin syberyjskiego przemys u Wojna wiatowa nigdy nie wybucha, Rosj skuwa wieczna zima, zmuszaj ca ludzi niemal do przebudowania cywilizacji pod k tem wiecznego mrozu, Polska jest dalej pod zaborami, Pi sudski ze swymi terrorystami op acany przez Japo czyk w w 1924 roku dalej zimuje w okolicach Bajka u Jak w przypadku ka dej powie ci alternatywnej dostarcza to mi ego dreszczu intelektualnej emocji a gdyby rzeczywi cie to wszystko tak si potoczy o Stale obecny element fantastyczny w kreowaniu wiata nie odbiera opisywanym w powie ci wydarzeniom yciowego i historycznego prawdopodobie stwa Tym bardziej, e za Lodem stoi ogromna praca historyczna wykonana przez autora L d JEST jednocze nie powie ci historyczn i fantastyczn , w fascynuj cy, zarezerwowany tylko dla najwi kszych dzie literatury spos b.Powie ci science fiction w chyba najbardziej tradycyjny spos b w zmienionej fizykalnie i spo ecznie rzeczywisto ci ludzie usi uj tworzy now cywilizacj Mamy nawet nowe wcielenie Geista z Lalki dr Tesla z jego szalon wizj walki z Lodem, kt ry jednocze nie jest hiperboliczn u Dukaja wszystko jest hiperboliczne wersj archetypicznego szalonego naukowca z ka dej powie ci fantastycznonaukowej Nauka jest dla niego fetyszem i narkotykiem nieustanne od mieczanie si , kt re jest balansowanie na granicy ycia i mierci i niby cyberpunkowym zjednoczeniem cz owieka z wytworzon przez siebie maszyn L d jest te powie ci SF poprzez swego g wnego bohatera, kt ry jest naukowcem matematykiem Gieros awski przekonany, i subiektywizm jednostkowego poznania oddziela cz owieka od obiektywnej prawdy, zaczyna my le o sobie jako o bezosobowym podmiocie poznaj cym, staraj c si uwolni od r l spo ecznych i wywieraj cego nieustanne pi tno bycia synem swego ojca Prowadzi to nieustannego migotania g wnego bohatera, kt rego wszyscy bohaterowie bior za kogo innego, ni jest, przypisuj mu funkcje i d enia, kt rych nie ma Pozbawiony to samo ci Benedykt, wzi ty jest za agenta carskiego, rewolucjonist , anarchist , pi sudczyka, w gierskiego arystokrat , przest pc , z odzieja, zamachowca, przemys owca, agenta wywiadu, Syna Mroza Na poziomie literackim ujawnia si to w najbardziej zauwa alnym i najbardziej dominuj cym elemencie powie ciowej tkanki narracji Mimo e, powie opowiadana jest w perspektywie pierwszoosobowej i skrajnie personalnej, Benedykt Gieros awski stara si opowiada o tym w formie bezosobowej widzia o si , zrobi o si , powiedzia o si Dukaj znajduje wyj cie z tego galimatiasu bardzo konwencjonalne, ale przekonuj ce i satysfakcjonuj ce doprowadzenie do mierci ojca jest dla Benedykta sposobem odzyskania to samo ci Stopniowo wr ci on do przekonania o poczuciu w asnej jednostkowo ci a powie ci ko czy si jak e znamiennym ja.Powie ci fantasy poprzez wizyjno wiat Lodu, jego fantastyczno , jest w du ej mierze pozbawiona celu, celu intelektualnego Nie istnieje on po co , lecz m wi si o nim, bo jest fascynuj cy i samo opowiadanie o nim jest celem samym w sobie Wyobra nia Dukaja buduje obrazy, kt re zostaj w pami ci, nieludzki wiat wiecznego lodu, skrajnych temperatur i mrozu, kt ry zachowuje si jak ywy do tego stopnia, i kontakt z nim jest kontaktem z obc form bytu jest wiatem koszmarnej ba ni pi kny, straszny, fascynuj cy i dos ownie nieludzki W ko cu to powie o Syberii Zreszt wiele element w wiata przedstawionego, takich jak miecz , kt re opisywane s jako przynale ne do SF bada si je naukowo , s de facto z fantasy, to sk adniki budowania inno ci dla samego efektu budowania wra enia inno ci Powie ci postmodernistyczn wszystko u Dukaja jest sk d , ale posk adane w fascynuj ca ca o , kt ra mimo wielo ci odniesie nie traci sp jno ci Kafka, Dostojewski, Agatha Christie, Conrad, Witkacy ten z Nienasycenia i ten z Szewc w genialna scena w warsztacie szewskim , S owacki, Sieroszewski, Prus, Stary Testament w Lodzie odbija si historia kultury tworz c nowe znaczenia i rzucaj c wiat o na stare.Powie ci o Rosji i to jedn z najlepszych, jakie napisano Bez zad cia, bez nienawi ci, bez uprzedze , ale przenikliwie Opozycja ciep o L d, jest dla Dukaja pomys em na zbudowanie opozycji polsko rosyjsko , a ca a powie rosyjsko ci jest na wskro przesycona Rosyjskie charaktery imperialno arystokratyczne, chamskie, rosyjskie dusze , postacie wyci gni te jakby z kart powie ci Dostojewskiego, wi ci starcy , maniacy religijni, cyniczni politykierzy, czynownicy, nieustanny galimatias idei, stronnictw, politycznych obsesji, wszelkiej ma ci rewolucjonist w, ojczyzny proletariatu bez proletariatu, ydokomuny, krwawy nonsens rewolucji, poszukiwanie sensu historii, obsesja wielkich idei Wszystko to skontrastowane z mieszkaj cymi na Syberii Polakami, kt rych Dukaj pokazuje jako zdecydowanie bardziej pragmatycznych, sk onnych bardziej do robienia interes w ni wyzwalaj cych ludzko rewolucji Fascynuj cy jest tez j zyk, kt ry jest by mo e najwi kszym dokonaniem Dukaja w tej powie ci, bo jest na r wni ze wiatem przedstawionym konstruktem alternatywnym brzmi tak, jak by mo e brzmia by j zyk polski wykszta conego Polaka zmuszonego jednak w codziennym yciu u ywa rosyjskiego, mie z Rosjanami codzienne zawodowe kontakty A wi c pe en za piewu, rusycyzm w lub wr cz rosyjskich wyraz w, przekle stw z obc , ale pi knie brzmi ca inwersj wyraz w z przymiotnikami na ko cu zda.Wielka powie.


 6. says:

  Niestety, du e rozczarowanie.Raz, e historia opowiedziana w ksi ce nie powala, a przedstawiona wersja alternatywnej rzeczywisto ci nie przypad a mi do gustu.Dwa, e wszystko jest napisane bardzo trudnym stylem, z wieloma archaizmami, kt ry w dodatku w trakcie powie ci zmienia si mia em wra enie, e na pocz tku si nawet rymowa o , co sprawia e ksi ka jest trudna w odbiorze.Na koniec najwi kszy zarzut Bohater powie ci jest logikiem, czy te jak p niej si okre la matematykiem historji Powie pe na jest rozwa a na temat logiki jedno i dwuwarto ciowej, matematyki charakteru, jedynoprawdy, istnienia i nieistnienia i nie wiadomo czemu wszystkie postacie wko o wydaj si by zafascynowane tymi zagadnieniami By mo e wynika to z tego, e bohater obraca si g wnie w kr gach tamtejszych elitniestety dla mnie to by o zbyt wiele i czasami ci ko mi by o nad y za kolejnymi monologami czy te intelektualnymi debatami.Po lekturze, mog z pe n stanowczo ci stwierdzi , e niepr dko odwa si si gn po kolejn ksi k Dukaja.


 7. says:

  I read the first chapter thanks,


 8. says:

  , 4 1632 , , , 1924 30 , , , , , , 1908 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USA , , , , , , , , , , , , , , , , 19 20 ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


 9. says:

  , , , , , , .


 10. says:

  sci fi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Lód summary pdf Lód, summary chapter 2 Lód, sparknotes Lód, Lód 82a6a01 Akcja Najnowszej Powie Ci Jacka Dukaja Toczy Si W Alternatywnej Rzeczywisto Ci, Gdzie I Wojna Wiatowa Nigdy Nie Wybuch A, Jest Rok , A Kr Lestwo Polskie Wci Zamro One Jest Pod W Adz Cara I W Belle Epoque Warszaw Skuwa L D W Rodku Lata Burze Nie Ne Zasypuj Drogi Lute, Nieziemskie Anio Y Mrozu, Spaceruj Ulicami Miast, Zamra Aj C Prawd I Fa Sz Benedykt Gieros Awski, Zdolny Matematyk, Ale I Niepoprawny Hazardzista, Na Zlecenie Carskiego Ministerstwa Zimy Zostaje Wys Any Ekspresem Transsyberyjskim Do Skutego Lodem Irkucka, Sk D Ma Wyruszy Na Poszukiwanie Swojego Ojca, Podobno Potrafi Cego Porozumiewa Si Z Anio Ami Mrozu Lutymi Tysi C Rubli Got Wk Wydoby By Benedykta Z D Ug W, Ale Czy Misja Nie Jest Przypadkiem Zbyt Niebezpieczna Szybko Okazuje Si , E Dla Benedykta B Dzie To Podr , Kt Ra Odmieni Jego Ycie Fabu A Lodu Wprost Skrzy Si Od Zapieraj Cych Dech W Piersiach Zwrot W Akcji, Intryg Politycznych, Mi Osnych, Kryminalnych I Gospodarczych, Naukowych I Metafizycznych Wype Niona Fascynuj Cymi Postaciami, Z Akcj Rozpi T Mi Dzy Brudnymi Oficynami Carskiej Warszawy, Luksusami Ekspresu Transsyberyjskiego Na Tle Lodowej Azji, Irkuckimi Salonami Bogatego Mieszcza Stwa Polskiego, A Tak E Podniebnym Pa Acem Genera A Gubernatora Jest Powie Ci , Na Jak Czekali Wszyscy Mi O Nicy Prawdziwej Przygody, Inteligentnej, Pobudzaj Cej Intelekt I Wyobra Ni , Zmieniaj Cej Nasz Pogl D Na RzeczywistoTo Opowie O Historji, Czyli O Tym, Co Nie Istnieje To Kolejny Literacki Majstersztyk Jacka Dukaja, Dzi Ki Kt Remu Czytelnicy B D Mogli Pozna Nie Tylko Fascynuj C , Mro C Krew W Y Ach Inn Mo Liw Histori Wiata, Ale R Wnie B D Mieli Okazj Wraz Z Bohaterem Powie Ci Odby Niezwyk Podr Ekspresem Transsyberyjskim I Stan Oko W Oko Z Innym

 • Hardcover
 • 1051 pages
 • Lód
 • Jacek Dukaj
 • Polish
 • 02 December 2017
 • 9788308039854

About the Author: Jacek Dukaj

Jacek Dukaj is one of Poland s most interesting contemporary prose writers, whose books are always eagerly anticipated events Dukaj studied philosophy at the Jagiellonian University He successfully debuted at the age of 16 with a short story Z ota Galera Golden Galley He is known for the complexity of his books, and it is often said that a single short story of Dukaj contains ideas than