[Download] ➽ Zły By Leopold Tyrmand – Motyourdrive.co.uk


Zły explained Zły, review Zły, trailer Zły, box office Zły, analysis Zły, Zły 4b0a Powie Kryminalna I Jednocze Nie Romans Brukowy, A Zarazem Barwny Obraz Ycia I Obyczaj W Powojennej Warszawy Tytu Owy Z Y To Samotny Romantyczny Bohater, Walcz Cy W Obronie Pokrzywdzonych Przeciw Kryminalnemu P Wiatkowi Powstaj Cego Z Ruin Miasta Utw R Napisany Ywo I Z Temperamentem, Entuzjastycznie Przyj Ty Przez Czytelnik W W Roku Nadal Wci Ga I Fascynuje, Bo To Wszystko Jak Pisa O Z Ym Witold Gombrowicz L Ni, Tryska, Brzmi, Piewa

 • Hardcover
 • 760 pages
 • Zły
 • Leopold Tyrmand
 • Polish
 • 08 June 2017
 • 9788361297673

About the Author: Leopold Tyrmand

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Zły book, this is one of the most wanted Leopold Tyrmand author readers around the world.10 thoughts on “Zły

 1. says:

  czyta am to w ca ej warszawie, w parkach, na awkach i w autobusach, a potem niech tnie od o y am na kilka miesi cy, bo by am poza warszaw , a poza warszaw tego czyta nie wolno, bo p ka serce jak mo na nie kocha tej ksi ki, kiedy ma tak miasto bohaterk z tyrmandem czasem si lubimy, czasem si czubimy, ale za te osiemset stron mi o ci do warszawy nale y mu si wieczna chluba i niewa ne, e wszystko z palca wyssane marek h asko tak si rzuca , e tyrmand zrobi z warszawy miasto przest pstw i po cig w samochodowych, co nijak si mia o do rzeczywisto ci, ale je li w tej ksi ce nie ma najprawdziwszego ducha miasta, to ja ju nic nie wiem wielka mi o.

 2. says:

  Powinnam si wstydzi , e ja rodowita warszawianka si gn am po z ego dopiero terazJest to wed ug mnie obowi zkowa lektura ka dego kto kocha to miasto Czerpa am OGROMN przyjemno z opis w powojennej Warszawy, jej mieszka c w i ich zwyczaj w A sama fabu a Czyta si wspaniale, na pocz tku mo na czu zagubienie spowodowane mnogo ci w tk w i postaci Ale z czasem wszystko zaczyna si na siebie nak ada i zaz bia , e mo na by rzec jakie to miasto ma e Polecam r wnie wszystkim kt rzy maj tak mo liwo pos uchanie audiobooka czytanego przez Piotra Ol ckiego dla Pa stwowego Zwi zku Niewidomych Co genialnego Pan Piotr tak interpretuje gwar praskich postaci, e cud mi d i malyna D

 3. says:

  Rozumiem, e to klasyka Ale Tyrmand powinien si skupi na pisnaiu spacerownik w opisy Warszawy lat 50 s cudowne, tyle e fabu y brak.

 4. says:

  gombrowicz recenzuj c t ksi k u y 3 kluczowych s w krymina , romans i brukowy ja u y abym jeszcze przymiotnika warszawski poczatkowo zdaje si by pe n skomplikowanych powi za i tajemniczych postaci powie ci w stylu christie im dalej w las, tym opowie staje si bardziej realistyczna, fakty jak to w kryminale , cz si w logiczn ca o , kt ra rzeczywi cie mog a si zdarzy naprawd ko cowe podsumowanie Drobniaka, nazbyt tendencyjne, potwierdza realizm ksi ki w tki mi osne wprowadzane oszcz dnie i z wyczuciem nie dotycz tylko uczucia mi dzy kobiet a m czyzn , ale tak e mi dzy narratorem a Warszaw , kt ry zdradza dok adn znajomo miasta Tyrmand omija w swojej ksi ce oczywisto ci, ktorych nawet czytelnik o wyrafinowanym guscie literackim spodziewa si i kt rych oczekuje takie skoki napi i brak tandetnych i banalnych opis w prze y czy oczywistych dialog w to du y atut ksi ki ciekawe jest te to, e narrator za ka dym razem, gdy opowiada o przest pczym wiatku stolicy, o spokojnych obywatelach czy str ach prawa, odzwierciedla ich tok my lenia, sprawiaj c, e czytelnik zawsze musi zgodzi si z racjami aktualnych bohater w lub przynajmniej z nimi sympatyzowac

 5. says:

  O czym to w og le jest Teoretycznie o walce z chuliga stwem O polskim Zorro lat pi dziesi tych ubieg ego wieku W praktyce C chyba najbardziej o Warszawie, mie cie brutalnie pobitym, jak niejeden z bohater w tej ksi ki, i b d cym w trakcie leczenia Jeszcze nie wiadomo, co b dzie z pacjentem, planowane s amputacje i przeszczepy, ale Warszawa si nie poddaje Ksi ka obfituje w opisy, rozbudowane apostrofy do Warszawy, do poszczeg lnych element w jej architektury i te opisy, cho niew tpliwie autor w o y w nie mn stwo serca, mnie czytelnika wsp czesnego po pierwszym zach y ni ciu si mocno znu y y Ponadto odnios am wra enie, e zabra y miejsce bohaterom Zw aszcza potraktowanym mocno po ebkach, niczym konieczne acz nielubiane, narz dzia fabularne, postaciom kobiecym.Postacie m skie by y barwne i pe ne charakteru, bez k opotu by am w stanie wci gn si w ich losy, czy to tych stoj cych po stronie prawa, czy tych drugich, czy tych dzia aj cych pomi dzy.Tak naprawd , to my l sobie, e Z y to taki nasz, rodzimy i w pe ni zrozumia y klasyczny super bohater I czemu nikt jeszcze nie wzi si za zrobienie z tej ksi ki komiksu

 6. says:

  To jedna z tych ksi ek, kt re wsysaj do rodka i zniekszta caj postrzeganie czasu na zewn trz, na zasadzie O, jak to, to ju trzeba wysiada chyba g wnie za spraw u ytego j zyka i opis w Trudno mi nie wystawia takim ksi kom najwy szych not Je li mia bym si do czego przyczepi , to e fabu a nieco naiwna, podobnie niekt re poematy mi osne do Warszawy budzi y u mnie u mieszek politowania, mimo i uwielbiam to miasto Aczkolwiek jako ca okszta t ta ksi ka to akurat pi kna laurka dla powojennej Warszawy.To jednak detale, minusy bledn w wietle plus w.

 7. says:

  prawdopodobnie najbardziej klimatyczna powie jaka powsta a

 8. says:

  Ksi ka jedyna w swoim rodzaju Fabu a ca kiem w porz dku, cho pe na niespodziewanych zbieg w okoliczno ci Postacie rozbudowane, niekt re nawet sympatyczne Obserwacje autora na temat ludzkiej warszawskiej natury niekiedy zdumiewaj co celne J zyk barokowy, pe en pi trowych zda i wyliczanek, m cz cy.Najwi ksz atrakcj ksi ki jest obraz powojennej Warszawy podnosz cej si z gruz w gwarnej, imprezowej, niebezpiecznej odmiennej zar wno od lewicowo komunistycznej propagandy, jak i prawicowo wykl tego biadolenia Autor jak ma o kto rozumia , e ludzie traktuj wznios e idee jak lukier na torcie, a tak naprawd yj zupe nie inaczej.

 9. says:

  Nie s dzi am, e mog uwielbia moje miasto jeszcze bardziej, ale po lekturze tej ksi ki zakocha am si na nowo Opis Warszawy lat 50 tych, tego wiata, kt rego ju nie ma, urzek mnie ca kowicie Co do samej historii, jak kto wcze niej napisa , na pocz tku ci ko si w tym wszystkim po apa w tk w tyle, ilu bohater w a mo e i wi cej Po czasie czytelnik zag bia si w ten wiat ca ym sob , a uk adanka zaczyna do siebie pasowa Brawo Panie Tyrmand, nie mog si doczeka by si gn po kolejne pozycje tego autora.

 10. says:

  It was great book Reading about post WW2 Warsaw and people living there was amazing Especially when I can remember my great grandma telling me about the war, uprising and years after war She had spent the whole war at Warsaw Soo differen realities.Probably if I read this kind of book written by sb from my time I wouldn d like it so much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *