[KINDLE] ❆ تاكسي: حواديت المشاوير ❤ Khaled Al Khamissi – Motyourdrive.co.uk


تاكسي: حواديت المشاوير quotes تاكسي: حواديت المشاوير, litcharts تاكسي: حواديت المشاوير, symbolism تاكسي: حواديت المشاوير, summary shmoop تاكسي: حواديت المشاوير, تاكسي: حواديت المشاوير a3cfe08b Popular Books, By Khaled Al Khamissi This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book , Essay By Khaled Al Khamissi Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


10 thoughts on “تاكسي: حواديت المشاوير

 1. says:

  . 3 4 .


 2. says:

  40


 3. says:

  Sjajna zbirka pri a s dogodov tinama kairskih taksista koja veoma podse a na na e a kroz koje se vidi mentalitet naroda i ekonomska i politi ka situacija u zemlju Oko dobijanja prava za ovu knjigu veoma mi je pomogao njegov egipatski agent s kojim sam se sprijateljila tokom jedne posete sajmu knjiga u Torinu gde smo oboje bili gosti sajma Nezaboravno iskustvo i divna uspomena A knjiga e vas veoma razveseliti i zabaviti Evo malo predgovora samog autora Ono to treba re iGodinama sam bio redovna mu terija taksistima, vozio se s njima svim putevima i stranputicama Kaira, toliko da poznajem prolaze i rupe na putevima bolje od ijednog voza a Malo hvalisanja nikad nije zgoreg Ja sam od onih ljudi koji razgovaraju s taksistima, po to su oni zaista jedan od pokazatelja stanja na neure enim ulicama Egipta Me u koricama ove knjige sakupljene su neke od pri a koje sam razmenjivao s voza ima taksija i neki od doga aja koji su se odigrali dok sam bio u njihovom dru tvu, od aprila 2005 do marta 2006 godine.Rekoh da su u knjizi neke od tih pri a, ali ne sve, jer mi je moj prijatelj advokat rekao da bi me objavljivanje svih njih neizostavno oteralo u zatvor zbog klevetanja, i da mo e biti opasno bele iti stvarna imena u vicevima ili izvesnim pri ama koje se na iroko prenose po ulicama Egipta Opasno je, mladi ove e To je teta, jer e te popularne pri e i vicevi biti izgubljeni ukoliko ne budu zabele eni.Poku ao sam da predstavim ove pri e onakvim kakve jesu, jezikom ulice posebnim, grubim, vitalnim i iskrenim jezikom sasvim razli itim od jezika salona i seminara na koje smo navikli.Moja uloga ovde sasvim sigurno nije da proveravam ta nost informacija koje sam sakupio i zapisao Ono to je ovde va no jeste ta je odre ena osoba rekla u dru tvu u odre enom trenutku istorije na izvesnu temu, jer sociologija prevazilazi injeni no stanje na lestvici prioriteta ove knjige.Voza i taksija ve inom su iz ekonomski podre enog sloja stanovni tva Oni se bave zanatom koji je fizi ki iscrpljuju i stalno sede u izan alim kolima krive i ki mu, a neprestana galama kairskih ulica razara im nervni sistem Neprekidno gust saobra aj psiholo ki ih pusto i, a borba za pre ivljavanje, jer to je bukvalno borba, napre e njihove snage do granica izdr ljivosti Uz to dodajte stalno raspravljanje s mu terijama, u odsustvu ikakvog sistema za odre ivanje tarifa za vo nju, i s policijom, koja se prema njima uglavnom odnosi tako da Markiz de Sad mo e s mirom da po iva u svom grobu.Povrh svega toga, ako nau nim metodom izra unamo prihod od taksiranja, uzimaju i u obzir sve elemente kao to su inflacija, dnevnice voza a, porezi, cene rezervnih delova, prekr ajne kazne i tako dalje, otkri emo da je to stopostotno beznade an posao Voza i misle da taksi donosi novac jer ne pla aju mnoge nevidljive tro kove Zato ve ina taksi preduze a propada, u jadu i bedi, a voza i u njima rade poput robova.Niz zakona podstakao je dotad nevi eno zanimanje za posao taksiranja, do te mere da je broj taksija na irem podru ju Kaira narastao na 80.000 Najva niji zakon, donet u drugoj polovini devedesetih, bio je onaj koji je dopustio da svako vozilo bude pretvoreno u taksi Drugi zakon uveo je banke u posao davanja zajmova za kupovinu kola, uklju uju i zajmove za taksije Tako je veliki broj nezaposlenih ljudi stupio u redove taksi voza a da zapo ne svoj istinski mu eni ki put ka pokrivanju kreditnih rata Napor tih namu enih nesre nika pretvoren je u dodatni profit banaka, automobilskih kompanija i uvoznika rezervnih delova.Ishod toga je da danas imate voza e taksija iz svih slojeva dru tva i svim mogu ih nivoa obrazovanja, po ev od nepismenih pa do ljudi s fakultetom, mada jo nisam sreo taksi voza a s doktoratom.Ti voza i taksija imaju vrlo iroko znanje o dru tvu, jer oni prakti no ive na ulici i svakodnevno sre u neverovatno raznolike ljude U tim svojim razgovorima oni odra avaju amalgam gledi ta koja su me u sirotinjom u egipatskom dru tvu najra irenija.Moram re i da sam esto u politi kim analizama nekih voza a nailazio na dublje razumevanje stvari od onoga u mnogih politi kih analiti ara koji prosu uju o svemu i sva emu Kultura ove nacije ro ena je od obi nih ljudi, i stoga je egipatski narod istinski u itelj svakome ko eli da u i.Kaled Al KamisiKairo, mart 2006.


 4. says:

  . ..


 5. says:

  ..


 6. says:

  1 23 30 33 40 47 57


 7. says:

  ..


 8. says:

  .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *