[Epub] ❧ Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1 Author Jarosław Grzędowicz – Motyourdrive.co.uk10 thoughts on “Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1

 1. says:

  Uwaga, do spore spoilery w tek cie W Cz owieku z wysokiego zamku Dicka jest scena w kt rej jeden z nazist w rozwa a co by by o gdyby Niemcy wyl dowali an Marsie i znale li tam yd w Bycie Niemcem jest, konstatuje nasz nazista, nieod czne od spotykania yd w, niemo liwych do wyt pienia niezale nie od nak adu si i rodk w W podobnej sytuacji s , jak mo na s dzi po lekturze Pana lodowego ogrodu polscy konserwatywni libera owie niewa ne jak daleko od domu, zawsze znajd swoich komunist w Tym razem do walki z czerwonymi staje Vuko Drakkainen cz owiek kt ry, jak mo na podejrzewa , jest wyidealizowanym literackim klonem autora ksi ki, frustruj co podobnym do dziesi tek innych literackich klon w kr c cych si po polskiej fantastyce pisanej przez czterdziestolatk w Facet by wsz dzie i robi wszystko, by komandosem, kierowc osiemnastoko owca, reporterem wojennym, astronaut i przemytnikiem Z katalogu infantylnych marze nie by za ycia chyba tylko piratem i ninj , ale spokojnie, staje si nimi w samej ksi ce Nasz komandos ninja pirat ze spor szczypt wied mina na dok adk i oczywi cie porz dny konserwatywny libera , trafia na obc planet i spotyka tam, surprise, surprise, z ych komunist w Wcze niej do wiadcza jednak na redniowiecznym wiecie upragnionej wolno ci jego szcz cie e jest te super wykopanym cyborgiem, bo inaczej raczej by tego do wiadczenia nie prze y Nie musia bym zaczyna od polityki, gdyby nie fakt, e jest si ni nawalanym obuchem przez eb na co trzeciej stronie ksi ki Co jeszcze gorsze, ideologiczny klucz s u y autorowi do organizacji fabu y tak, e w a ciwie wiadomo ju co b dzie si dzia o w przysz ych tomach bohaterowie raczej nie wykrocz poza konserwatywno liberalne dogmaty, a ci li b d si zachowywa jak karykaturalni kapitali ci z radzieckiej propagandy, tyle e na odwr t.Jest to naprawd smutne, poniewa poza tym ta ksi ka jest autentycznie ZA R BI STA, szczeg lnie w pierwszej cz ci w kt rej zm czone wzorce fantasy o ywaj nam przed oczyma, przedstawione z perspektywy realistycznie oceniaj cego swoje otoczenie cz owieka XXI wieku Dawno nie mia em, jak przy czytaniu tej ksi ki, takiego poczucia obcowania z niewyt umaczaln tajemnic Gdybym przeczyta , po raz kolejny, i wtedy bohater zobaczy upiora zwierzocz eka orka to wzruszy bym ramionami, natomiast zderzenie naszego cyborga z upiorami powoduje, e naprawd czujemy si nieswojo Bohater zak ada e takie stwory nie maj prawa w jego wiecie istnie i w jaki spos b to za o enie udziela si r wnie nam Aha, no i walki s super Bohater jest na tyle sympatyczny i swojski e mi o czyta jak patroszy rozmaite paskudztwa Niemniej jednak, na lito bosk , jest masa dobrej libertaria skiej fantastyki, jest nawet sporo dobrej socjalistycznej fantastyki Mieville, Le Guin Klucz tkwi chyba w tym eby przedstawi w asn ideologi w tym co jest w niej og lnoludzkie, dobre i uniwersalne a nie wyprawia si na wyimaginowanego Marsa, na kt rym jako komandos ninja pirat mo emy skopa ty ki czerwonym, kt rych na ziemi, poza wyobra ni czterdziestoletnich Pan w, wyra nie brak.


 2. says:

  , co to je Jak tohle m e b t konec Jdu do knihovny a budu tam dr et v echny jako rukojm , dokud mi nevydaj druh d l Jinak je tu skv l propojen fantasy sv ta s t m na m a vlastn je tu pln v echno, co pot ebujete Emoce, nap t , v lka, p ery, tajemno, l ska i Rolling Stones 3Love Love Love


 3. says:

  Kr tko i zwi le kawa dobrej fantastyki.


 4. says:

  Ca kiem dobrze napisane, dobrze si czyta i wiat stworzony przez Grz dowicza jest ciekawy Ale no w a nie, jest par ale.Po pierwsze, niby jest to pierwszy tom cyklu, ale w przeciwie stwie do wielu innych pierwszych tom w kt re czyta em, ten zwyczajnie nie broni si jako samodzielna ksi ka Motywy obydwu postaci przewodnich zwyczajnie si nagle urywaj , aden z w tk w nie zostaje zamkni ty Ma y negatyw, ale po przeczytaniu ca ej ksi ki po prostu nie mam wra enia, e co si wydarzy o to brzmi dziwnie, wiem, ale w momencie gdy autor zako czy by chocia jeden z w tk w, rozwi za wi cej ni jedn zagadk kt rej rozwi zanie de facto tworzy tylko wi cej pyta da oby si odczu , e oto jaki fragment historii jest zamkni ty A tak, otrzymujemy wycinek kt ry owszem, wci ga i zach ca do dalszej lektury, ale jest jaki niepe nowarto ciowy w pewnym sensie.Po drugie, ko c wka ksi ki, ostatni jej rozdzia , jest bardzo pospieszony M g by du o d u szy, wr cz powinien taki by Jak na to, ile nowych rzeczy widzimy i ilu si dowiadujemy w tym rozdziale, trwa on przynajmniej o po ow za kr tko.Po trzecie nie jestem ca kiem pewien sensu rozdzielania narracji z pierwszo osobowej na trzecio osobow w rozdzia ach Drakkainena Rozdziela to w jakim sensie postacie Vuko i jego cyfrala, ale nie dodaje wiele do stylu ani przekazu ksi ki Ot, jest, gad et bez wi kszej wagi.I ostatecznie, co podchodzi troch pod punkt pierwszy, nie podoba mi si e, p ki co, motywy dw ch g wnych postaci s w zasadzie 100% roz czne Na pewno jako zostan po czone, ale gdyby nie kilka nawi za do og lnego wiata w rozdzia ach ze wschodu , pozosta oby wra enie, e czytam na raz dwie ksi ki, kt rych akcja nie dzieje si nawet we wsp lnym uniwersum Troch to dziwne rozwi zanie, ale mo e doceni je po lekturze kolejnych tom w.Og lnie rzecz bior c ksi ka jest bardzo dobra, ale te kilka punkt w sprawia, wydaje mi si , e nie jest tak dobra jak mog aby by.


 5. says:

  Cram all your childhood dreams onto one character Add blatant political sermons Stir and season with ridiculous sex metaphors And profit Two stars for accidental hilarity.


 6. says:

  Tylko e tutaj, w tym wiecie, s owo niemo liwe nale y zapakowa do pude ka i od o y gdzie , gdzie nie b dzie przeszkadza o 1 Vuko Drakkainen prosz zapami ta , oto bowiem jest posta godna panteonu s aw literatury fantastycznej I to nie tylko polskiej Gwiazda, mo na by rzec, wiatowego formatu Co najmniej.A kim jest w zachwalany przeze mnie bohater Ziemskim najemnikiem yj cym w bli ej nie okre lonej przysz o ci Cz owiekiem uzale nionym od adrenaliny, na czas misji przedstawionej w ksi ce pana Grz dowicza ulepszony za pomoc Cyfrala likwiduj cego strach, wspomogaj cego si , szybko i sprawno umys ow czipa wszczepionego w m zg Ale nawet Cyfral i doskona e przygotowanie mog nie wystarczy Poniewa ta misja b dzie wyj tkowa Vuko zostaje wys any na jedyn , opr cz Ziemi, znan ludzko ci planet zamieszka przez inteligentne, zadziwiaj co podobne do ludzi, istoty Znajduje si na niej siedmioro naukowc w badaj cych w tajemniczy wiat Misja jest prosta znale , ewakuowa W razie konieczno ci posprz ta , zlikwidowa W adnym wypadku nie ingerowa w ycie mieszka c w planety.W czasie odprawy Vuko dowiaduje si , e Midgaard mo e r ni si od Ziemi Mo e tam wyst powa co , co ludzie zw magi Histori Drakkainena pan Grz dowicz przedstawia nam na dwa r ne sposoby Mamy narracj pierwszo i trzecioosobow Urozmaica to opowie S dz , e je li ca o napisana by a by jako my li Vuka, w ko cu czytelnik zm czy by si sk din d fantastyczn narracj Naprawd wietnie napisane fragmenty z perspektywy g wnego bohatera I do tego umiej tnie dawkowane.Dlatego nieco gorzej, w mojej opinii, wygl da druga cz opowie ci W niej swoje ycie opisuje nam Terkej Tend aruk, czyli Filar syn Oszczepnika, Kirenen, syn cesarza imperium Amitraju, nast pca tronu Jego opowie jest naprawd bardzo dobra, ale po prostu Vuko rz dzi i to do niego nale y ksi ka Takie jest moje zdanie Dodam, e w czwartym tomie jeden z rozdzia w opowiedziany z perspektywy Filara jest zupe nie niepotrzebny, ale za to w pierwszej cz ci rozdzia zatytu owany Odwr cony uraw jest prawdziw pere k Idealnie rozpoczyna opowie Terkeja, opisuje jego dzieci stwo, przygotowania do roli cesarza Jako osobne opowiadanie rozdzia ten m g by mia o kandydowa do jednego z najlepszych jakie czyta em.Pan Grz dowicz, a do momentu nieuniknionego spotkania dw ch g wnych bohater w serwuje nam naprzemiennie opowie z Wybrze a agli, gdzie Vuko pr buje wype ni swoj misj i z odleg ego Amitraju, gdzie Filar musi zmierzy si z przeciwno ciami na jakie nie m g przygotowa go aden z nauczycieli.Czyli g wni bohaterowie wy mienici Vuko jest fino polako chorwatem, co i rusz wtracaj cym fi skie czy chorwackie s owa g wnie przekle stwa do swoich barwnych wypowiedzi Filar w ci gu ksi ki jest nast pc tronu, snycerzem, wojownikiem, tropicielem, niewolnikiem W trakcie lektury razem z nim prze ywamy zmieniaj ce jego ycie i wiatopogl d przemiany wiat stworzony przez autora tak e jest najwy szej pr by Rozleg y, dobrze opisany Pe ny Przedstawiony tak, e czytelnik nie potrzebuje mapy Dok adnie aczkolwiek bez zb dnych, zanudzaj cych opis w Uzupe niany wzmiankami o krajach, w kt rych nie toczy si akcja powie ci.Dalej mamy postaci drugoplanowe Dumnych, ywio owych mieszka c w Wybrze a agli Honorowych Kirenen w Tak e mutant w zamieszkaj cych Midgaard, bo i tacy wyst puj w powie ci Grunaldi Ostatnie S owo, Sylfana M wi ca P omieniem, Warfnir Biegn cy Ze Zbocza, Benkej Habzaga , Brus syn Pio unnika, N Dele Aligende te imiona tak e zapami tajcie Ka dy z nich wniesie now jako do powie ci Ka dy jest inny, unikalny, interesuj cy A to tylko przyk ady Dobrych, mocnych postaci jest w powie ci wiele wi cej Co ciekawe ludzie z Wybrze a agli na my l przywodz skrzy owanie wiking w i krasnolud w Urodzeni zegla e urz dzaj cy upie cze rajdy Lubi cy dobrze zje i wypi , nieustraszeni, krzepcy, brodaci I wreszcie antagoni ci Przeciwnicy, z kt rymi naszym bohaterom przyjdzie stoczy b j na mier i ycie Mistrz Aaken i Nahel Ifrija W adca W y i Prorokini kultu Podziemnej Matki Obydwoje na sw j spos b d cy do panowania na wiatem, ustanowienia nowego porz dku.Z pozoru ksi ka mog aby si wydawa bardzo prosta Oto Vuko wykonuje misje, napotyka na liczne trudno ci, ale uparcie prze naprz d Filar mierzy si z przeciwno ciami losu, obiera cel i wbrew wszystkiemu d y do niego Proste jak konstrukcja cepa A jednak w tej prostocie jest miejsce dla wielu zaskakuj cych rozwi za , kt rymi autor hojnie nas obdarza Mamy na przyk ad idealnie opisane sceny walk odbywaj cych si w zwolnionym tempie Krok po kroku, sekunda po sekundzie Albo drakkar w ca o ci zbudowany z lodu, p yn cy przez morza na czym w rodzaju autopilota, wyposa ony we w czniki wiat a i niespotykan na Midgaardzie w pe ni funkcjonaln toalet Odnosz wra enie, e autor doskonale si bawi podczas pisania powie ci Przy tym wszystko jest bardzo dobrze przemy lane, stanowi zwart ca o.Nie mo na zapomnie oczywi cie o ciekawym sposobie pokazania magii W ksi ce czarodzieje zw si Czyni cymi lub Pie niarzami , a czary to Pie ni Bog w Ka dy z Pie niarzy czyni w inny spos b, przyjemno stanowi dowiadywanie si z tomu na tom coraz wi cej o mechanizmie rz dz cym czarami Ca o jest mieszank fantasy i science fiction, bardzo dobrze zmiksowanych ze sob.Co jeszcze Tyle tego jest eby nie psu przyjemno ci z odkrywania wiata stworzonego przez pana Grz dowicza wspomn tylko o Martwym niegu, kt ry przy zaburzeniu r wnowagi mo e dos ownie zresetowa wiat dlatego ten tkwi ca y czas w odpowiedniku naszego redniowiecza, a wszystko musi by zgodne z Pie ni Ludzi, ka da wi ksza zmiana, skok rozwojowy mo e sprowadzi Martwy nieg I oczywi cie o tajemniczym Lodowym Ogrodzie Zdradz , e w pierwszym tomie jest on wspomniany tylko raz D ugo musimy czeka , eby dowiedzie si czego wi cej, ale warto I przez d ugi czas pozostaje pytanie Kogo autor mia na my li w tytule swojego dzie a Moja rada je li zdecydujecie si na lektur Pana Lodowego Ogrodu od razu zaopatrzcie si we wszystkie cz ci Ta lektura wci ga naprawd mocno Na dodatek, ka dy tom ko czy si tak, e od razu chce si si gn po kontunuacj Nawet ostatnia cz Zako czenie jest zaskakuj ce, ale po cz ci przewidywalne Jest dobre, bardzo dobre Pan Lodowego Ogrodu na pewno jest lektur wyj tkow , dobrze napisan , trzymaj c w napi ciu, barwn , zaskakuj c , przyprawion spor dawk humoru nie za du , wszystko jest napisane z wyczuciem i odniesie do naszego wiata.Minusy R norodne traktowanie niekt rych w tk w, wydarze , postaci Jedne s eksploatowane a do granic mo liwo ci, podczas gdy inne opisane s bardzo pobie nie Czasem jest tak, e z kilku zda dowiadujemy si o jakim wa nym, z perspektywy fabu y, wydarzeniu, albo posta , kt ra wzbudzi a nasze zainteresowanie szybko odstawiana jest na dalszy plan Bogowie, Istoty Wy sze na Midgaardzie Zamys bardzo dobry, ale jakby niedopracowny Jakby regu y nimi rz dz ce a co za tym idzie rz dz ce ca ym wiatem nie zosta y do ko ca ustalone I ten nieszcz sny rozdzia w czwartym tomie, kt ry jest niepotrzebny, nic nie wnosi.Ale to tylko moja opinia.Mimo wszystko jedna z najlepszych serii fantasy Acha Jeszcze kilka s w do wydawnictwa, czyli Fabryki S w Mia em przyjemno czyta ksi ki w r nych wydaniach, ilustrowanych przez tr jk grafik w Oprawa graficzna w poszczeg lnych wydaniach bardzo r ni si od siebie, ale ka da ma w sobie to co wpasowuj ce si klimat powie ci Poza tym ponad osiemset stron w trzecim tomie, i po pi ciu czytelnikach ksi ka nadal w stanie bardzo dobrym Dobrze zrobione Te kilka liter wek w ka dej z cz ci nikt nie jest doskona y po prostu pomijamy i cieszymy si lektur.9 10 bez wzgl du, w jakich czasach przychodzi ludziom y , zawsze s pewni, e s one wyj tkowo straszne i e wiat zmierza do katastrofy 2 Wi kszo epokowych zmian to znane rzeczy po czone w nowy system Zazwyczaj po to by zmusza 3 Chc ich zmienia tak, eby wszyscy byli jednakowi Tylko, e nie mo na wyd u y niskiego ani doda rozumu g upiemu Mo na jedynie obci tego, co wyr s , og upi tego, co my li, i zrujnowa bogatego 4 Ziemia nie jest wi ta To tylko b oto pod naszymi stopami Nie b d k ania si b otu 5 Kiedy byle idiota mo e wzi bro zdoln powali ka dego, wkr tce wiatem zaczynaj rz dzi g upcy 6 Kiedy wydarza si cud, g upiec podchodzi i gapi si z otwart g b Rozs dny cz owiek bierze nogi za pas, bo z takich rzeczy nigdy nie wynika nic dobrego 7 Kiedy g upi spotyka m drego, zawsze ma z tego po ytek Ludzie mog pomy le , e ma troch rozumu, skoro z m drym siedzi 8 Zapami taj, m j przyjacielu, bo je eli kiedy zobaczysz prawdziwego Boga, rozpoznasz go od razu To ten, co daje ycie, co stwarza wiat i do kt rego wszyscy d ymy Jest du o wi kszy ni twoja bogini i wi kszy nawet ni wiat Jego wielko nie zale y od takich g upstw, jak to, co kto jad , jak si ubra , z kim o eni albo z kim spa I nie potrzebuje od nikogo ofiar z krwi ani nie trzeba b azn w w czerwonych p aszczach i maskach, eby go zrozumie 9 malynosorozec.blogspot.com 1 Jaros aw Grz dowicz, Pan Lodowego Ogrodu tom 4., wyd Fabryka S w, 2012, s 41 2 tam e, s 398 3 Jaros aw Grz dowicz, Pan Lodowego Ogrodu tom 3., wyd Fabryka S w, 2009, s 275 4 Jaros aw Grz dowicz, Pan Lodowego Ogrodu tom 2., wyd Fabryka S w, 2012 wydanie III , s 470 5 tam e, s 470 6 tam e, s 521 7 Jaros aw Grz dowicz, Pan Lodowego Ogrodu tom 1., wyd Fabryka S w, 2011 wydanie III , s 161 8 tam e, s.372 9 tam e, s 476


 7. says:

  ir t gr mata, kuras izn k anu es gaid ju vismaz gadu Esmu pavilcies uz haipu, ka po u fantasti ir tie, kuri p d j laik ir padar ju i anru atkal interesantu Ja prastu po u valodu, noteikti b tu jau sen izlas jis visu s riju Bet t n c s gaid t, l dz to p rtulkos krieviski, kad izdos un kad atved s l dz veikalam Nopirku un s ku las t t l t.Pirms diviem gadiem uz Midgard plan tas pazuda zin tnieku grupa T s uzdevums bija p t t viet jo aborig nu kult ru Civiliz cijas pak pe atg dina viduslaikus, ta u l dz ba ar tiem ir m n ga pasaule nav t da k Zeme, lai ar viet jie ir l dz gi cilv kiem eit fizikas likumi nestr d , un pat konservat v kie zin tnieki ir spiesti piesaukt ma iju, lai izskaidrotu nov rojumus Lai atrastu eksped ciju, t s mekl jumos tiek nos t ts viens no perspekt v kajiem Eiropas Savien bas izl kiem Vuko Drakkainens, p c dabas romanti is, kur t ar nav iek vies jaunaj Zemes birokr tiskaj k rt b.Gr matas centr lais temats ir ma isk s un tehnolo isk s pasaules konflikts sadursme ir starp racion lo un neracion lo, birokr tiju un haosu K rt g , fizikas likumiem pak aut pasaules da a ir piln gi p rliecin ta sav pareiz b un ma isko pasauli uzskata par lielu kr pniec bu Tie i t d tur tika nos t ta zin tnieku grupa. Notikumiem risinoties las t js var nov rot, k Vuko l n m non k pie secin juma, ka abi pasaules uzskati ir pareizi un aizdom ties par lietu patieso dabu nav pa i vesel gi.Pats Vuko ir sts p rcilv ks, sp j pa trin t savu uztveri ar Cifr la pal dz bu, ir pietieko i pa kritisks un ironisks, lai las t jam b tu viegli ar vi u sadz vot Galu gal vi ir tas, ar kuru kop m s iepaz stam jauno ma ijas pilno pasauli Vi visam m ina rast racion lu izskaidrojumu, lai gan no pa a s kuma ir skaidrs, ka t da te nav Ma iju te sauc par dievu dziesm m, un pa reiz j laikmet p c viet jo uzskatiem noris dievu kari Vienk r am cilv kam, nav pr ta darbs jaukties dievu dar an s, bet Vuko amats liek dar t tie i to Vuko galvenais m nuss ir vi a p rcilv cisk s sp jas, kas rada vi p rlieku lielu pa pa v bu un las t j netic bu notieko aj Autors ar nedaudz izmanto nodr zt s pl sto s un p rteko s c as pa mienus Vis di cit di Vuko ir san cis pat oti cilv cisks, vi a iepriek j dz ve auj saskat t, auj vi am atrast daudz kop ga starp Midgardu un Zemi.K dreiz gudri cilv ki teica ja cilv kam b s pieejama vara, vi p c t s tieksies Un varas Midgard ir atliku lik m, ir tikai j pa em Negribas daudz maitek ot, bet otrs galvenais varonis topo ais imperators Tend aruks, vis piln b izv r gan varas gai s, gan nas puses Vi jau no b rnu dienas tiek gatavots imp rijas p rvald anas darbam un ir spiests saprast ne tikai pats sevi, bet ar savus padotus Vi am b s j turpina t va pl ns, kas paredz me on go cil u civiliz anu un pasaules racionaliz anu Ma ija un br numi ilgtermi nesp j nodro in t att st bu, bet ieved stagn cij Ta u dievus nevar padz t no Zemes vi i laiku pa laikam atgrie as un pati cilv ku daba ir t da, kas tic br numiem vair k nek skarbajai realit tei.Pasaule ir uzb v ta izcili, autors pa kripatai iebaro las t jam m tus un l n m pamaz m s k salikties kopaina Man ir p ris teorijas, kas saist tas ar Midgardas interesantajiem likumiem Nav nekas ori in ls, standarta ma isk s fantastikas kli ejas, s kot no sap a un beidzot ar superciviliz cijas eksperimentiem Tom r sirds dzi umos ceru uz kaut ko ori in l ku par standarta Azimova cit tu, ka augsti att st ta tehnolo ija nav at irama no ma ijas.Gr matai lieku 9 no 10 ball m, biju gaid jis ko vair k, bet beig s sa mu oti labu fantastikas st stu Vuko un Tend aruka st sti ir sarakst ti katrs sav manier un rada t du saraust tu las anas saj tu Iesaku izlas t visiem fantastikas m ot jiem.


 8. says:

  Ksi k oceniam pozytywnie chocia spodziewa em si czego wi cej Bardzo podoba mi si sam pomys na histori poszukiwania zaginionej ekspedycji naukowej na obcej planecie oraz posta g wnego bohatera, kt ry jest cyniczny i miertelnie niebezpieczny, czyli taki jak tygrysy lubi najbardziej Z drugiej strony nie do ko ca pasuje mi styl Grz dowicza, mam wra enie, e pewne w tki autor m g by bardziej rozbudowa , bo akcja rozwija si jak na m j gust troch za szybko, przez co fabu a wydaje si by troch sp ycona W pewnym momencie ksi ki pojawia si te drugi bohater, dziedzic tronu odleg ego cesarstwa, tyle, e nie wiadomo po co, poniewa wydaje si nie mie adnego zwi zku z g wnym w tkiem ksi ki przynajmniej na razie.To co Grz dowiczowi na pewno si uda o to bardzo mocne zako czenie, kt re wr cz zmusza do si gni cia po kolejne cz ci.


 9. says:

  I liked it.Wiem, e wszyscy si jaraj PLO i w og le, ale po pierwszym tomie, kt ry stanowi g wnie zarys wiata ci ko mi oceni czy to hit czy kit Drakkainen na razie jawi mi si jako typowa Mary Sue, Filar wydaj si postaci o wi kszym potencjale, ale na razie by o kilka moment w WTF SPOILER ALERT mini symulacje na wyspach, nauki przedma e skie na 40 stron END SPOILER J zykowo denerwowa a mnie na pocz tku zmiana osoby w narracji, potem si przyzwyczai em Pomys na wiat podoba mi si , ca y czas mam skojarzenia z Thorgalem.B de czyta dalej, zobaczymy co si stanie.


 10. says:

  Love this book Grz dowicz is for me Master of Polish Fantasy The way he write, the way he is describing the world, he made creations like from Bosh paintings, the way he create characters, everything Love this guy And Vuko Drakkainen Ah, oh and uh Definitely one of my favorite male character.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1 download Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1, read online Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1, kindle ebook Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1, Pan Lodowego Ogrodu. Tom 1 cdf93651d3af Pan Z Wami Planeta Powita A Go Mg I Mierci Dalej Jest Tylko Gorzej Vuko Drakkainen L Duje Samotnie Na Odleg Ej, Zamieszkanej Przez Cz Ekopodobn Cywilizacj Planecie Midgaard Musi Odnale I Ewakuowa Wys An Tu Wcze Niej Ziemsk Ekip Badawcz , Pod Adnym Pozorem Nie Ingeruj C W Rozw J M Odej, Nieznanej Kultury Trafia Na Z Y Czas Trwa Wojna Bog W Gin Miertelnicy By Mo E Zmuszony B Dzie Z Ama Drug Regu MisjiNafaszerowany Magi , Naszpikowany Akcj Nie Spoczniesz, Dop Ki Nie Sko Czysz